• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Haritası

Tüzük

 

TED POLATLI KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

HAZİRAN - 2012

TED POLATLI KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ

Madde 1 - İşbu tüzüğün 33. Maddesinde ad, meslek, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından “TED POLATLI KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin merkezi “Polatlı”dadır. Dernek, çalınmalarını Genel Merkez eliyle yürütür.

Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açabilir.

AMAÇ

Madde 2 - Dernek,  TED Polatlı Koleji anaokulu, ilk ve orta öğretim okullarında eğitim görenleri bir araya toplayarak;

2.1. Aralarında sosyal dayanışmayı sağlamak,

2.2. Okullarına, Türk Eğitim Derneğine ve TED Polatlı Koleji’ne destek olmak amacıyla kurulmuştur.

DERNEK AMBLEMİ VE ÖRNEĞİ

Madde 3 - Kullanılma izni Türk Eğitim Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunca TED Polatlı Koleji Mezunları Derneğine de verilen Türk Eğitim Derneği Ana Tüzüğü madde 52 de belirtilen ” ay sarı, yıldızlar, meşale sapı ve çerçeve beyaz, meşale kırmızı, fon ve yazı Kolej mavisi” olan TED amblemi, köşeleri yuvarlatılmış dikey dikdörtgen kırmızı zemin ortasına oturtulmuş olarak ve bu amblemin altına beyaz karakterler ile yazılmış “MEZUNLARI” ibaresinin bütününden oluşur.

 

 

 

 

      Amblem Örneği

                                       

Bu amblemin kullanılmasına ilişkin tüm haklar TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği'ne aittir. Kişi veya kuruluşlar Yönetim Kurulu izni olmadan, Dernek Amblemini kullanarak ürün meydana getiremez/yaratamaz/tasarlayamaz, bu ürünleri dağıtamaz ve satamazlar."

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4 - Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere;

4.1 Üye kaydeder,

4.2 Her türlü toplantılar düzenler,

4.3 Her türlü yayınlar yapar,

4.4 Vakıf kurabilir,

4.5 Ödüller verebilir,

4.6 Türk Eğitim Derneği adını taşıyan okullara, derneklere, vakıflara ve spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlar,

4.7 Menkuller ve gayrimenkuller alır; satar ve kiralar. Gayrimenkul üzerinde her türlü haklar tesis eder ve tasarrufta bulunabilir,

4.8 Bağış kabul eder,

4.9 Rehin ve ipotek karşılığı ödünç para alabilir,

4.10 Ticari işletme kurabilir, bu işletmenin idaresini üstlenebilir,

4.11 Lokal açabilir,

4.12 Şirket kurabilir, şirketlere ortak olabilir, şirket hisselerini devralabilir, devredebilir,

4.13 Yardımlaşma sandığı kurabilir,

 

II. BÖLÜM

ÜYELİK

ÜYELİK

Madde 5 - Derneğe üye olabilmek için:

5.1 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,

5.2 Orta Öğrenim ile ilişkisini kesmiş olmak,

5.3 Dernekler Kanununda belirtilen diğer şartlara sahip olmak,

5.4 Tüzüğün “Amaç” maddesinde belirtilen okulların birinden mezun olmak veya bu okullarda en az iki ders yılı okumuş olmak, gereklidir.

 

Ayrıca, seçme ve seçilme hakları bulunmamak koşuluyla Türk Eğitim Derneği ve TED Polatlı Koleji’nde çalışan öğretmenler, personel ve veliler kendi talepleri üzerine Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye olabilirler.

 

ÜYELİK AİDATI

Madde 6 - Dernek üyeleri;

6.1 Yönetim Kurulu’nca belirlenecek giriş aidatını,

6.2 Genel Kurul’ca belirlenecek olan yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler.

 

 

6.3 Dernekte kesintisiz 20 yıllık üyeliğini devam ettirenlerden daha sonraki yıllarda Üye aidatı 1,_ (Bir) TL olarak tahsil edilir. 

6.4 Üye Aidatı borcu nedeniyle Dernek ile ilişkisi kesilenlerden, yeniden Dernek üyesi olmak isteyenlerin geçmiş yıllara ait birikmiş üye aidat borçları uzun vadeye yayılan dilimler halinde tahsil edilir.

 

ÜYELİĞE GİRME

Madde 7 - Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen şartlara sahip, 6. maddeye göre yıllık aidatı ödemeyi yüklenenler ve giriş aidatı ile ilk yılın yıllık aidatını ödeyenler Genel Merkez veya Şube Yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine kabul edilebilirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödemiş oldukları giriş aidatı ve yıllık aidat kendilerine iade olunur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8 - Üyeler, diledikleri zaman bir dilekçe ile başvurarak üyelikten çıkabilirler.

8.1 Dernek Tüzüğünün 5. maddesinde belirtilen şartları kaybedenler,

8.2 Üst üste üç bütçe yılına ait üyelik aidatını Genel Merkez Yönetim Kurulu uyarılarına rağmen süresi içinde ödemeyenler,

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.

Şubelerin üyelerinin çıkarılmaları ise Şube Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

8.3 Dernek amaçlarına, Dernekler Kanununa, Genel Kurul kararlarına ve Disiplin Yönetmeliğine aykırı hareket edenler hakkında, Disiplin Kurulu önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı alabilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar, kararı veren kurula başvurarak haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Kararı veren kurul, üyelikten çıkarma kararında ısrar ettiği takdirde, ilgilinin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır.

8.4 Üyenin vefat etmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulunca gerekli olan işlemler yapılır. Ölen üyenin birikmiş üye aidat borcu bulunması halinde borcu silinir.

III. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI

                    ORGANLAR

Madde 9 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

9.1 Dernek Genel Kurulu

9.2 Yönetim Kurulu

9.3 Denetim Kurulu

9.4 Disiplin Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULU

Madde 10 - Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde, Dernek üyelerinin katılması ile toplanır ve üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile çalışmalarına başlar.

Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilir.

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ERTELEME

Madde 11 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, toplantı gününden 15 gün önce toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini üyelere yazı ile veya yerel bir gazete ilanı ile veya elektronik posta ile duyurur. Bu çağrılarda, birinci toplantıda 10. maddede belirtilen çoğunluğun sağlanamaması halinde, iki toplantı arasında en az 7 gün bulunması koşuluyla, ikinci toplantının günü de belirtilir. İkinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

 

GENEL KURULA VE OYLAMALARA KATILMA

Madde 12 - Dernek Genel Kurulu'nda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Genel Merkez Yönetim Kurulunca üyelere verilecek 'Genel Kurul Belgesi'ni taşımak, gerekirse göstermek zorunludur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

 

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 13- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oy ile yapılır. Diğer konulardaki kararlar açık oy ile alınır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, aksine hüküm olmadıkça, Genel Kurul Salonunda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE BAŞKANLIK DİVANI

SEÇİMİ

Madde 14 - Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya toplantıda bulunan en yaşlı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır.

Toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Sekreterden oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Toplantının yönetimi Başkanlık Divanına aittir. Toplantı sonunda Başkanlık Divanınca düzenlenip imzalanacak toplantı tutanağı ve ekli belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 15 - Olağanüstü Genel Kurul,

15.1 Derneğe kayıtlı üye sayısının beşte birinin aynı konu için Yönetim Kuruluna yazılı başvurması,

15.2 Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alması,

15.3 Denetim Kurulu kararı ile

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurulun tabi olduğu usullere göre toplanır ve karar alır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16 - Dernek Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

16.1 Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ilgili hususlarda karar almak,

16.2 Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporu, bilânço ve gelir tablosunu incelemek ve onaylamak,

16.3 Bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak,

16.4 Dernek işlerinin yürütülmesi için hazırlanan ve onaya sunulan yönetmelikleri görüşerek karara bağlamak,

16.5 Gayrimenkul alım ve satımına karar vermek,

16.6 Vakıf kurulmasına karar vermek,

16.7 Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

 

 

16.8 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında karar vermek,

16.9 Dernek tüzüğünü değiştirmek,

16.10 Üyelikten çıkarılmaya yapılacak itirazları inceleyerek, karara bağlamak,

16.11 Derneğin feshine karar vermek,

16.12 Dernekler Kanununun Genel Kurula yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.

16.13 Amacını gerçekleştirmesi için Derneğin, İktisadi ve Ticari İşletme kurmasına, lokal açmasına, şirket kurmasına, şirket hissesini devralmasına, devretmesine, şirketlere ortak olmasına, yardımlaşma sandığı kurmasına karar vermek, bu konuda gerekli işlemleri yapmak üzere yönetim kurulunu yetkilendirmek.

16.14 Yurt dışında temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek.

16.15 Şube açılmasına, açılmış olanların kapatılmasına karar vermek.

16.16 Amaçları benzer diğer dernekler ile federasyon kurmak, kurucu olmak

          veya kurulmuş olanlara katılmak konularında karar vermek.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 17 - Yönetim Kurulu 7 asıl ve7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilir. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Bu üye, yerine çağrıldığı üyenin görev süresini tamamlar. Oyların eşit olması durumunda ad çekme yoluna gidilir.

 

İŞ BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Madde 18 - Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla aralarından bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer. Ayrıca Derneğin amaçlarına uygun diğer işlerle görevli olmak üzere en çok üç Genel Sekreter Yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

 

GENEL BAŞKAN VE YÖNETİM

KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19 - Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

19.1 Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına

        yetki vermek,

19.2 Tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş görevleri yerine getirmek,

19.3 Genel Merkez Yürütme Kurulu’nun yetkilerini belirtmek ve çalışmalarını denetlemek,

19.4 Yıllık iş programı ve bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurulca onaylanan iş programı ve bütçeyi uygulamak,

 

 

19.5 Şubelerin yıllık iş programları ile bilânço ve gelir tablolarını incelemek ve gerekli önerilerde bulunmak,

19.6 Gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde Genel Kurul’un tasvibine sunmak,

19.7 Dernek personelini atamak ve görevlerinden uzaklaştırmak,

19.8 Tüzüğün 4. maddesinde belirtilen işleri yapmak,

19.9 Tüzüğün 8.maddesi uyarınca üyelikten çıkarma kararlarını almak ve bu kararlara yapılacak itirazları incelemek,

19.10 Yıllık çalışma raporu, bilânço ve gelir tablosunu hazırlayarak üyelere duyurmak ve Genel Kurula sunmak,

19.11 Dernekler Kanununun Yönetim Kuruluna yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek. Genel Başkan, tüzük hükümleri ve Genel Kurul ile Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Dernek işlerini yürütür ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Genel Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan Yardımcısı yerine görev yapar, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel Sekreter Yardımcılarının görev ve yetkileri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir,

19.12 Genel Merkez Onur Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğü hallerde kurulun yazılı veya sözlü görüşlerine başvurmak ve tavsiye niteliğindeki görüşleri değerlendirmek.

19.13 Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastırmak.

19.14 Yurt içinde temsilcilik açılmasına, açılmış temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek.

19.15 Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları kurmak, bu gruplara dernek üyelerinin gönüllü katılımını teşvik etmek, çalışma grupları üye sayısı ve üyelerini belirlemek, çalışma grupları raporlarını değerlendirmek.

 

YÜRÜTME KURULU

Madde 20 - Yürütme Kurulu, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymandan kurulur. Genel Merkez Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri belirtilen yetkiler içinde yerine getirir. Yürütme Kurulu Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

DENETİM KURULU

Madde 21 - Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran denetçiler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple Denetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Bu üye, yerine çağırıldığı üyenin görev süresini tamamlar. Oyların eşit olması durumunda ad çekme yoluna gidilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında gizli oyla bir Başkan seçer, toplantı ve çalışma ilkelerini tespit eder.

Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

21.1 Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az üç ayda bir denetleyerek, dilek ve eleştirilerini bir raporla Yönetim Kurulu’na bildirmek,

21.2 Derneğin hesapları ile bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini bir raporla Dernek Genel Kurulu’na sunmak,

21.3 Şube denetçilerinin başvurusu üzerine, şube hesaplarını inceleyerek görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirmek,

21.4 Dernek Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak için yönetim

 kuruluna yazılı istek bildirmek,

21.5 Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 22 –Disiplin Kurulu, herhangi bir disiplin cezası almamış, Türk Eğitim Derneği, TED Polatlı Koleji ve TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının birinde, en az 1 tam dönem görev yapmış asıl üyeler arasından seçilir.

Disiplin Kurulu 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilir. Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Bu üye, yerine çağırıldığı üyenin görev süresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.

Disiplin Kurulu, seçimlerinin yapıldığı Genel Kurul tarihinden 1 hafta içerisinde ilk toplantısında gizli oyla aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir nedenle toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

Disiplin Kurulunun çalışma şekli “Disiplin Yönetmeliği” ile belirlenir.

Disiplin Kurulu Uyarma, Kınama ve Dernek Sosyal Tesislerinden altı aya kadar yararlanmama cezaları verebilir.

Bu cezalar kesindir.

 

ONUR KURULU

Madde 23 - Onur Kurulu, TED Polatlı Koleji’nden en az 10 yıl önce mezun olmuş, yüksek öğrenim görmüş ve Kolejliler camiasına hizmet vermiş üyeler arasından Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğunun kararı ile seçilmiş üyelerden oluşur.

 

23.1 Onur Kurulu üyesi olarak her yıl en fazla 5 kişi seçilebilir.

23.2 Onur Kurulu yılda en az 2 defa toplanır. Yönetim Kurulunun kendisine ilettiği konularda görüş bildirir, tavsiyelerde bulunur. Onur Kurulunun görüş ve kararları Yönetim Kurulu için bağlayıcı değildir.

23.3 Onur Kurulu kendi başkanını, üyeleri arasından 1 yıllık bir süre için oy çokluğu ile seçer. Görev süresi sona eren başkanın tekrar seçilmesi mümkündür.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 24- Yönetim Kurulu, dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere Çalışma Grupları kurabilir. Bu tür çalışmaların usul ve esasları ilgili Yönetmelikle belirlenir.

 

IV. BÖLÜM

MALİ KONULAR

 

BÜTÇE YILI VE UYGULAMA

Madde 25 - Bütçe yılı 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter. Harcama yetkileri, gelirlerin alınma şekilleri, aktarma yetkileri gibi bütçenin uygulanması ile ilgili konular “Yıllık Bütçe Uygulama İlkeleri” ile belirlenir.

Dernek TED adını taşıyan diğer kuruluşlara, yıllık bütçe gelirinin % 20’sini aşmamak koşuluyla bağış ve yardım yapabilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 26 - Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

26.1 Giriş aidatları,

26.2 Yıllık aidatları,

26.3 Bağış, yardım ve vasiyetler,

26.4 Düzenlenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

26.5 Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,

26.6 Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,

26.7 Her türlü yayın satışından elde edilen gelirler,

26.8 Çeşitli gelirler.

26.9 Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu iktisadi ve ticari işletmelerden, vakıflar ve yardımlaşma sandığında elde edilen gelirler.

 

TAŞINMAZ MAL İŞLEMLERİ

Madde 27 – Dernekçe iktisap edilecek taşınmaz mallar Dernek adına tapuya kaydedilir.

 

V. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

DEFTERLER

Madde 28 -Dernekte, il dernekler müdürlüğünden veya noterden onaylı olmak üzere, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen diğer defterler tutulur.

Dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında kullanılacak belgeler ile bu hususa ilişkin usul ve esasların uygulanmasında Dernekler Kanununun ilgili maddesi ile maddede adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur.

DERNEK BORÇLANMA USULLERİ

Madde 29 - İhtiyaç duyulması halinde Dernek, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dâhilinde, Genel Kurul kararı ile borçlanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 30 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bu kurulların kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 31 - Genel Kurul’da Tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük Genel Kurula katılanların üçte ikisinin kabulü halinde değiştirilebilir.

DERNEĞİN TASFİYESİ

Madde 32 - Tasfiye halinde, Derneğin mal varlığı TED Polatlı Koleji’ne devredilir. Dernek, Dernekler Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilir.

KURUCULAR

Madde 33 -

33.1 Mustafa EVİRGEN

T.C. Uyruğunda, 1984 doğumlu ve TED Polatlı Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.

Şehitlik Mah, Ülküsev Sok. 8/3 Polatlı/ANKARA

 33.2 Onur BUĞDAYCI

T.C. Uyruğunda, 1989 doğumlu ve A.Ü. Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği öğrencisi.

Aydınlıkevler Mah. Çember Sok. 7/2 Altındağ/ANKARA

 33.3 Doğancan ÖZCAN

T.C. Uyruğunda, 1991 doğumlu ve GAZİ Üniversitesi Besyo Antrenörlük Eğitimi öğrencisi.

Geçim Sokak 33-1 Kurtuluş/ANKARA

33.4 Ecem Evrim ÇELİK

T.C. Uyruğunda,  1990 doğumlu ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Müh. Bölümü Araştırma Görevlisi

Şehitlik Mah. 13 Eylül Cad. Konya Sok, Deniz Apt no:2/6 Polatlı/ANKARA

33.5 Doğukan ÖZBAY

T.C. Uyruğunda, 1991 doğumlu ve İstanbul Üniversitesi İşleme Fak. İşletme Bölümü öğrencisi.

Cihannüma Mah. Dalbudak sok. 8/4 Beşiktaş/İstanbul

33.6 Simla TURGUTLUGİL

T.C Uyruğunda, 1985 doğumlu ve Avukat.

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. N. 271/1 Maltepe/İstanbul

33. 7  Sinan YILMAZ

T.C Uyruğunda,1984 doğumlu ve Mali Müşavir

Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. 55/2 Polatlı/Ankara

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 34 - Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 35 - Bu Tüzük, Dernek Genel Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA EVİRGEN                           SİNAN YILMAZ                     SİMLA TURGUTLUGİL

 

 

 

 

 

 

 

ECEM EVRİM ÇELİK                            DOĞUKAN ÖZBAY              DOĞANCAN ÖZCAN

 

 

 

 

 

 

ONUR BUĞDAYCI  

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret23577
Saat
Takvim